(به همراه داشتن و ارائه اصل کلیه مدارک شناسایی، ۲قطعه عکس ۶×۴، اصل بیمه ورزشی،اصل عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد در زمان آغاز برگذاری دروه الزامی می باشد )

(لازم به ذکر است کلیه هنرجویان در طول مدت زمان برگزاری دوره از طرف آکادمی ای.بی.جی.او تحت پوشش بیمه حوادث معتبر قرار میگیرند)