دروه دیپلم (DIPLOMA COURSE):
هنرجویان بعد گذراندن دوره مقدماتی (BASIC COURSE)و کسب گواهینامه میتوانند برای ادامه آموزش ها،وارد این دوره شوند .در دوره دیپلم(DIPOLOMA COURSE) هنرجویان با نظارت اساتید آکادمی یک آزمون کتبی و عملی از مطالب ارائه شده در دوره مقدماتی می دهند تا سطح فراگیری ،دقت و اشراف آنها از مطالب قبلی مشخص شود ودر صورت موفقیت در آزمون اجازه حضوردر دوره دیپلم را کسب می کنند.
در این دوره ابتدا یک باز آموزی از مطالب مهم دوره مقدماتی جهت مرور سر فصل های آموزشی انجام خواهد شد و بعدمطالب آموزشی تخصصی تر و سر فصل های جدید با حجم کمی و کیفی بیشتردر اختیار هنر جویان قرار می گیرد که شامل آموزشهای خاصی از سیستمهای بادیگاردی،دفاع شخصی تکمیلی،تشریفات,روانشناسی مقدماتی همچنین تمرینات شبانه میباشد.
مدت دوره پنج روز و چهار شب میباشد که در انتهای دوره تست و آزمونهای لازم از هنرجویان اخذ میگرددو در صورت قبولی شرکت کننده گان در آزمون ها افراد به عضویت خانواده آکادمی IBGOدر می آیند و جدای از اخذ مدارک و گواهی پایان دوره میتواننددرصورت محیا بودن شرایط آکادمی و تمایل شخص آموزش دیده دربرنامه ها و اجراییات آکادمی فعالیت و همکاری منسجمی داشته باشند