توضیحات مربوط به کلاس ها ی سازمان IBGO-ACADEMY در این بخش قرار می گیرد.