اعتراض یکی از امدادگران کانادایی به جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بعلت حضور و اخلال در کمک رسانی

نحوه برخورد نخست وزیر و محافظان و همراهان وی با فرد معترض دقت نمایید ….آموزش و نحوه کنترل و مدیریت شرایط بحرانی و همچنین بازدارندگی در مقابل تهدیدات و ایجاد شرایط برابر بجهت تعامل سازنده ….
تیم محافظان میتوانند با عملکرد مناسب از چنین شرایطی برای مدیر بهترین باز خورد را بوجود اورند…همیشه برخورد سرد و خشن چاره و راهکار مناسب نمیباشد…… توجه;;; به نحوه عملکرد همراهان و ترجمه دیالوگ نخست وزیر کانادا و امدادگر معترض دقت نمایید


تماشای این ویدئو برای چند بار به علاقمندان شرکت در دوره های اموزشی توصیه میشود …..
منظور از تهدید و شناخت تهدیدات و همچنین فراگیری علوم مراقبت و دفاع در مقابل تهدیدات پیرامون چیست