بادیگارد کیست + ویدئو

بادیگارد ..فردی اموزش دیده و مسلط بر انجام دستورالعمل های حفاظتی مراقبتی و حمایتی که با توجه به ذکاوت و تجربه نسبت به تهدیدات پیرامونی بهترین و مناسب ترین عکس العمل و واکنش سنجیده را برای هر تهدید مورد استفاده قرار میدهد چرا که اولین اشتباه اخرین اشتباه میباشد و جای هیچ گونه بر گشت یا توجیه در اشتباه صورت گرفته وجود ندارد ….

در امر حفاظت از شخصیتها و مدیران ارشد بدلیل حساسیت موضوع جای هیچ گونه اشتباه و یا شک و تردید و تداخل در امر حفاظت قابل قبول نیست یک بادیگارد با پشت سر گذاشتن سختیها و مرارتها به درجه ای از نظم و امادگی و دانش دست پیدا میکند که جای بروز هیچ اشتباه و فرصتی به تهدیدات برای به خطر انداختن موقعیت vipخود را نمیدهد

بادیگارد یا بادیگاردی جدای از شغل یک سبک زندگی و یک روش زیستن در کنار حوادث و تهدیدات برای محافظت از دیگران است….بادیگارد حامی و تکیه گاهی است برای انان که نیاز به محافظت در مقابل خطرات و حوادث تهدیدات سازمان یافته و غیره را دارند …این افراد میتوانند خانواده و اطرافیان ..مدیران ..دانشمندان ..سیاستمداران تجار …و افرادی باشند که نبود انها و یا ایجاد تغییر غیر عادی در مسیر حرکت و پیشرفت بوسیله تهدیدات و بحران های پیرامونی…. جامعه و خانواده و اطرافیان آنها دچار زحمت ونقصان و آسیبهای غیر قابل جبرانی شوند….بادیگارد فرشته امنیت خداوند بر روی زمین هست….